کمپين های حمایتی

کمک هزینه نگهداری سرور

درصورت تمایل به مشارکت در پرداخت هزینه نگهداری ماهانه سرورهای ایرانیان ایسیو می توانید در این کمپین شرکت کنید.

هدف

500,000تومان

دریافت شده

0تومان

مدت باقی مانده برای این دورهء این کمپین

 0%
حمایت