نرم افزار پارت قطعات یدکی موتورهای پنتا Volvo Penta EPC

آموزش 2 نرم افزار پارت قطعات یدکی موتورهای پنتا Volvo Penta EPC 2015

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
نرم افزار پارت قطعات یدکی موتورهای پنتا Volvo Penta EPC

با استفاده از این نرم افزار میتوانید شماره فنی قطعات یدکی ولوو پنتا جهت سفارش گذاری قطعه پیدا کنید.


Industrial EnginesD100A, D100AK, D100B, TD100A, TD100AG, TD100AK -- 7742140
D120A, D120AK, TD120A, TD120AG, TD120AG PP, TD120AK -- 7742020
D42A, D42A PP -- 7742680
D70B, D70B PP, D70B K, TD70B -- 7742830
DH10A, THD102KB, THD102KD -- 7739000
Drive Axles -- 7742180
TAD1030GE, TAD1031GE, TAD1032GE -- 7745720
TAD1030P -- 7745730
TAD1230G, TD1210G, TWD1210G, TWD1211G, TAD1231GE, TAD1232GE -- 7745750
TAD1240GE, TAD1241GE, TAD1242GE -- 7741440
TAD1350GE, TAD1351GE, TAD1352GE, TAD1353GE -- 7747700
TAD1630V, TWD1630V -- 7738420
TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE -- 7747470
TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE, TAD1650VE -- 7745590
TAD520GE, TAD720GE, TAD721GE, TAD722GE -- 7740720
TAD520VE, TAD720VE, TAD721VE, TAD722VE -- 7743200
TAD530GE, TAD531GE, TAD532GE, TAD730GE, TAD731GE, TAD732GE, TAD733GE, TD520GE, TD720GE -- 7748250
TAD650VE, TAD660VE -- 7745800
TAD734GE -- 7747600
TAD750VE, TAD760VE -- 7745830
TAD940GE, TAD941GE -- 7746880
TAD940VE, TAD941VE, TAD942VE, TAD943VE, TAD950VE, TAD951VE, TAD952VE -- 7746890
TD100G, TD100G-85, TD100G-87, TD100GG, TD100GG-85, TD100GG-87, TD100GGP-87, TD100HP-87, TD100HPB-87, TD100GP, TD100GP-85, TD100G -- 7746450
TD100G-87, TD1030ME, TWD1030ME -- 7745710
TD100G-87, TD1030VE, TAD1030V, TWD1031VE -- 7738460
TD1010G, TWD1010G, TAD1030G -- 7744360
TD120C -- 7742030
TD120HP-86, TD121, TD121G, TD121G-87, TD121GG, TD121GG-86, TD121GG-87, TD121GGP, TD121GGP-87, TD121GP-87, TD121GPB-87, TID121K, -- 7746460
TD120HPP, TID120HPP -- 7742150
TD121G-87, TWD1210V, TWD1211V, TAD1230V, TWD1230VE, TWD1231VE -- 7738650
TD121GP-87, TWD1210P, TWD1211P, TAD1230P -- 7745760
TD164KAE -- 7740770
TD30A, TD31ACE, TD40A, D45BPP, TD45B -- 7742050
TD420VE, TAD420VE, TAD620VE -- 7744100
TD520VE, TD720VE -- 7745100
TD60A, TD60B, TD60B PP, TD60B G -- 7742690
TD60D, TD60D-83, TD60DPP-83, TD60DG-83, TID60D, TID60DG -- 7743120
TD610G, TWD610G, TD710G, TWD710G, TAD730G, TWD740GE, TAD740GE, TAD741GE -- 7745690
TD610M, TD630ME, TWD630ME, TD730ME, TWD730ME, TWD731ME -- 7745680
TD610V, TWD610V, TD630VE, TWD630VE, TD640VE -- 7746070
TD61A, TD61AW, TD61ACE, TD61AG, TD61AGP, TD61AP, TD61APB, TID61AG, TID61AGP, TD71A, TD71AW, TD71ACE, TD71AG, TD71AGP, TD71AP, TD -- 7735450
TD70G, TD70G-83, TD70GPP, TD70GPP-83, TID70G, TID70GPP, TID70GG -- 7743130
TD71A, TID71A, TWD710V, TD730VE, TWD731VE, TAD730V, TWD740VE -- 7746080
TID120FPP, TID120FG, TD120G, TD120GG PP, TD120GG -- 7742200
TID121FG -- 7744070
TID162AG, TID162AGP, TID162AP, TID162APB -- 7744600
TWD1230ME -- 7745740
TWD1240VE, TAD1241VE, TAD1242VE, TAD1250VE, TAD1251VE, TAD1252VE -- 7744160
TWD1620G, TWD1630G, TAD1630G, TAD1630GE, TAD1631G, TAD1631GE -- 7745780
TWD1630P, TAD1630P -- 7745790
TWD610P, TWD710P, TAD730P -- 7745700
Marine Diesel Engines2001, 2001B, 2001AG, 2001BG, 2002, 2002B, 2002D, 2002AG, 2002BG, 2003, 2003B, 2003D, 2003AG, 2003BG, 2003T, 2003TB, 2003-SOLAS, -- 7726000
AD30A, AQAD30A, MD30A, TAMD30A, TMD30A, AD30, AQAD30, MD30, TAMD30, TMD30 -- 7744050
AD31D, AD31XD, TAMD31D, TMD31D -- 7746610
AD31L-A, AD31P-A, AD41L-A, AD41P-A, D41L-A, TAMD31L-A, TAMD31M-A, TAMD31P-A, TAMD31S-A, TAMD41H-A, TAMD41H-B, TAMD41P-A, TAMD41L -- 7742700
AD41D, D41D, TAMD41D, TMD41D, DP-D1, DP-E, DP-S, DPX, SP-C1, HS1A -- 7746620
AQD70D, TAMD70D, TAMD70E -- 7743260
D100BHC, D100BRC, TD100AHC, TD100ARC -- 7742130
D1-13A, D1-13B, D1-20A, D1-20B, D1-30A, D1-30B, D2-40A, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F -- 7746500
D11A-A -- 7749110
D12D-A MG, D12D-B MG -- 7744530
D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP -- 7740680
D16C-A MG, D16C-A MG RC -- 7746520
D16C-A MH -- 7746510
D2-55A, D2-55B, D2-55C, D2-55D, D2-55E, D2-55F -- 7744440
D25A-MT AUX, D25A-MS AUX, D30A-MT AUX, D30A-MS AUX -- 7745050
D25A-MT, D25A-MS, D30A-MT, D30A-MS -- 7745010
D2-75A, D2-75B, D2-75C, D2-75F -- 7744450
D3-110I-A, D3-110I-B, D3-110I-C, D3-130A-A, D3-130I-A, D3-130A-B, D3-130I-B, D3-130A-C, D3-130I-C, D3-160A-A, D3-160I-A, D3-160A -- 7744550
D34A-MT AUX, D34A-MS AUX -- 7745060
D34A-MT, D34A-MS -- 7745020
D4-180I-B, D4-180I-C, D4-210A-A, D4-210A-B, D4-210I-A, D4-210I-B, D4-225A-B, D4-225A-C, D4-225I-B, D4-225I-C, D4-260A-A, D4-260A -- 7746200
D49A-MT AUX, D49A-MS AUX -- 7745070
D49A-MT, D49A-MS -- 7745030
D5A-A T, D5A-A TA, D7A-A T, D7A-A TA, D7C-A TA, D5A-B TA, D7A-B TA, D7C-B TA -- 7745900
D5A-A T, D7A-A T, D5A-A TA, D7A-A TA, D5A-B TA, D7A-B TA -- 7745950
D6-280A-A, D6-280A-B, D6-280A-C, D6-280I-A, D6-280I-B, D6-280I-C, D6-310I-A, D6-310A-A, D6-310A-B, D6-310A-C, D6-310D-B, D6-310D -- 7746210
D65A-MT AUX, D65A-MS AUX -- 7745080
D65A-MT, D65A-MS -- 7745040
D70CHC, D70CRC, TD70CHC, TD70CRC -- 7733810
D9A2A 425, D9A2A 500, D9A2A 575, D9A2B 425, D9A2B 500, D9A2B 575, D9A2A MH, D9A2B MH, D9A2C MH, D9A2C 425, D9A2D 500, D9A2E, D9A -- 7746900
D9A2A MG -- 7746910
KAD32P, KAD32P-A, TAMD42WJ-A, KAD43P, KAD43P-A, KAMD43P, KAMD43P-A, KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD44P, KAMD44P-A, KAMD44P-B, K -- 7738870
KAD42A, KAMD42A, DP-D, HS1A, MS5B -- 7745930
KAD42B, KAMD42B, TAMD42B -- 7746630
KAD42P-A, KAD42, KAMD42, KAMD42P-A, DPX, HS1A, DP-D1, DP-E, DP-G -- 7734180
MD100A, TMD100A, TMD100AK, TMD100A-CC, MD100B, MD100BK, MD100B-CC -- 7742120
MD11, MD11C, MD11D, MD17, MD17C, MD17D -- 7742230
MD120A, MD120AK, TMD120A, TMD120AK, TAMD120A, TAMD120AK, TMD120B, TAMD120B, TAMD120B-CC -- 7742190
MD1B, MD2B, AQD2B, MD3B -- 7742090
MD2010A, MD2020A, MD2030A, MD2040A, MS2B-R, MS2A-D, MS2A-E, MS2L-D, MS2L-E, 120S-D, 120S-E -- 7746800
MD2010B, MD2020B, MD2030B, MD2040B, MS2L-D, MS2A-D, 120S-D, MS2B-R, MS2A-E, MS2L-E -- 7746410
MD2010C, MD2010D, MD2020C, MD2020D, MD2030C, MD2030D, MD2040C, MD2040D, 120S-D, 120S-E -- 7740690
MD21B, AQD21B -- 7742100
MD22A, MD22A-A, MD22L-A, TMD22A, TMD22-A, MS2B-A, MS2B-R, MS2A-E, MS2B-L, MS2L-E, 120S-E -- 7744150
MD22L-B, MD22P-B, TAMD22P-B, TMD22-B, TMD22P-C, 120S-E, MS2A-E, MS2L-E, MS2B-L -- 7746710
MD31A, TMD31A, TMD31B, TAMD31A, TAMD31B, AQAD31A, AD31A, AD31B, 290A, DP-A, DP-B, DP-A1, DP-B1, SP-A, SP-A1 -- 7745620
MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B -- 7745910
MD40A, TMD40A, TMD40B, TMD40C, AQD40A, TAMD40A, TAMD40B, AD40B, AQAD40A, AQAD40B -- 7744060
MD5A, MD5B, MD5C -- 7742220
MD6, MD6A, MD6B, MD7, MD7A, MD7B -- 7742080
MD70B, MD70BK, TMD70B, THAMD70B, TAMD70B, AQD70BL, AQD70B -- 7743240
MD70C, TMD70C, TAMD70C, THAMD70C, AQD70BL, AQD70CL -- 7743250
TAMD103A-A, TAMD103A-A AUX -- 7746440
TAMD122A, TMD122A, TAMD122P-A, TAMD122P-B, TAMD122P-C -- 7746700
TAMD162A, TAMD162B, TAMD162C, TAMD162C-B -- 7745600
TAMD162C-C, TAMD163A-A, TAMD163P-A -- 7746600
TAMD165A-A, TAMD165C-A, TAMD165P-A -- 7744520
TAMD60A, TAMD60B -- 7742290
TAMD60C -- 7743230
TAMD61A, TAMD62A -- 7746650
TAMD63L-A, TAMD63P-A -- 7740790
TAMD71A, TAMD72A -- 7746660
TAMD71B, TAMD73P-A, TAMD73WJ-A -- 7740910
TAMD72P-A, TAMD72WJ-A -- 7738900
TAMD74A, TAMD74A-A, TAMD74A-B, TAMD74C-A, TAMD74C-B, TAMD74L-A, TAMD74L-B, TAMD74P-A, TAMD74P-B, TAMD75P-A -- 7740900
TD100CHC, TD100CRC, TD121CHC, TD121CRC, TAD121CHC -- 7733670
TD120AHC, TD120ARC, TAD120AHC, TD120BHC, TD120BRC, TAD120BHC, TAD120CHC -- 7742210
TMD100C -- 7745810
TMD102A, TAMD102A, TAMD102D -- 7746400
TMD121C, TAMD121C, TAMD121D, TAMD122C, TAMD122D -- 7745820
TMD41A, TMD41B, D41A, D41B, TAMD41A, TAMD41B, AQAD41A, AD41A, AD41B, 290A, DP-A, DP-B, DP-A1, DP-B1, SP-A, SP-A1 -- 7745630
TMD41B, D41B, TAMD41B, AD41B -- 7745920
Marine Drives & Transmissions130S-A, 130S-B, 130SR-A, 130SR-B -- 7748580
150S-A, 150S-B, 150SR-A, 150SR-B -- 7748590
Controls -- 7744250
DP-C1, DP-D1, DP-S, DP-C1 1.95, DP-C1 2.30, DP-D1 1.68, DP-D1 1.78, DP-D1 1.95, DP-D1 2.30 -- 7749309
DP-E, SP-E -- 7744470
DP-G -- 7744570
DPH-A, DPH-B, DPR-A, DPR-B -- 7744790
DP-SM, DP-SM 1.68, DP-SM 1.78, DP-SM 1.95, DP-SM 2.32, DP-SMTD 1.95, DP-SMTD1 1.95, DP-SMTD3 2.11 -- 7746010
DPX-A -- 7744370
DPX-R, DPX-R 1.47, DPX-R 1.51, DPX-R 1.59, DPX-R 1.68, DPX-R 1.78 -- 7749301
DPX-S 1.59, DPX-S 1.68, DPX-S 1.78, DPX-S1 1.59, DPX-S1 1.68, DPX-S1 1.78, DPX-C -- 7749302
HS1A, 1.96, HS1A, 2.62 -- 7749299
HS25A, HS25A-A, HS25A-B, HS45A, HS45A-A, HS45AE, HS63A, HS63A-A, HS63AE, HS63AE-A, HS63V, HS63V-A, HS63VE, HS63VE-A, HS80AE-A, H -- 77
K22, K25, K28, K32 -- 7744170
MS10A-A, MS10A-B, MS10L-A, MS10L-B, MS15A-A, MS15A-B, MS15L-A, MS15L-B, MS25A-A, MS25L-A -- 7748720
MS25S, MS25S-A, MS25SR-A, 120S-A, 120S-B, 120S-D, 120S-E -- 7748570
PJX-S, PJX-C, PJX-C1 -- 7749300
SX-A, DPS-A, SX-ALT42, SX-ALT32, SX-AAC, SX-AACLT42, SX-AACLT32, SX-A 1.79, SX-A 1.89, SX-A 1.97, SX-A 2.18, DPS-A 2.11, DPS-A 2 -- 7746270
SX-C, SX-C1, SX-C2, SX-CT, SX-CT1, SX-R, SX-RT1, SX-RT2, DP-S, DP-S1, SX-C1AC, SX-C2AC, SX-R1, SX-R2, SX-CLT, SX-CLT1 -- 7749307
SX-M, SX-MACLT, SX-MBAC, SX-MHP -- 7746050
SX-M, SX-MLT, SX-MHP, SX-MAC, SX-MACLT, SX-MDA, SX-MDB, SX-MBAC, SX-MDC -- 7746040
SX-M, SX-MTD, SX-MTD3, SX-M 1.43, SX-M 1.51, SX-M 1.60, SX-M 1.66, SX-M 1.79, SX-M 1.89, SX-M 1.97, SX-M 2.18, SX-MTD 1.66, SX-M -- 7746020
SX-M1, SX-M1 1.43, SX-M1 1.51, SX-M1 1.60, SX-M1 1.66, SX-M1 1.79, SX-M1 1.89, SX-M1 1.97, SX-M1 2.18 -- 7746030
SX-S, SX-SLT, SX-ST -- 7749308
Volvo Penta IPS-A, Volvo Penta IPS-B, Volvo Penta IPS-C, IPS-A, IPS-B, IPS-C -- 7744980
XDP-B, X-B, X-BLT, XHP-B, XHP-BLT, XXP-A, XXP-ALT, XXP-D3, XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, XDP-D3 2.11 -- 7744180
Marine Gasoline Engines230A, 230B, 250A, 250B -- 7723820
251A -- 7745670
3.0GLM-C, 3.0GLP-C -- 7744460
3.0GLMMDA, 3.0GSPMDA -- 7748010
3.0GLP-A, 3.0GLP-B, 3.0GLM-A, 3.0GLM-B, 3.0GSP-A, 3.0GSP-B, 3.0GSP-C, 3.0GSM-A, 3.0GSM-B, 3.0GSM-C -- 7744380
3.0GLP-D -- 7744800
3.0GLP-E -- 7745970
3.0GLP-J -- 7747650
3.0GSMBY, 3.0GSPBY -- 7797490
3.0GSMEFS, 3.0GSPEFS -- 7797476
3.0GSMHUB, 3.0GSPHUB -- 7797015
3.0GSMLKD, 3.0GSPLKD -- 7797390
3.0GSMNCA, 3.0GSMNCS, 3.0GSPNCA, 3.0GSPNCS -- 7797200
3.0GSMWTR, 3.0GSMWTS, 3.0GSPWTR, 3.0GSPWTS -- 7797465
3.0GXiC-J, 3.0GXi-J -- 7748500
4.3GL-A, 4.3GL-B, 4.3GL-C, 4.3GL-D -- 7744270
4.3GL-E, 4.3GL-EF -- 7745510
4.3GL-G, 4.3GL-GF -- 7745980
4.3GL-J, 4.3GL-JF -- 7745990
4.3GLMMDA, 4.3GLPMDA, 4.3GSPMDA -- 7748020
4.3GLPBYC, 4.3GSPBYC, 4.3GIPBYCCE, 4.3GSJBYA, 4.3GIJBYA -- 7797500
4.3GLPEFS, 4.3GiPEFS -- 7797477
4.3GLPHUB, 4.3GSPHUB, 4.3GSPHUS, 4.3GIPHUSCE -- 7797016
4.3GLPLKD, 4.3GLPLKE, 4.3GSPLKD, 4.3GSPLKE, 4.3GIPLKDCE, 4.3GIPLKECE, 4.3GSJLKD -- 7797400
4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB, 4.3GLPNCS, 4.3GSJNCC, 4.3GSJNCS, 4.3GSPNCA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM, 4.3GSPNCS, 4.3GIPNCACE, 4.3GIPNCBCE, 4.3 -- 7797210
4.3GLPWTC, 4.3GLPWTR, 4.3GSPWTC, 4.3GSPWTR, 4.3GIPWTC, 4.3GIPWTR, 4.3GIJWTR, 4.3GSJWTR -- 7797466
4.3GXi-A -- 7744280
4.3GXi-B, 4.3GXi-BF, 4.3OSi-B, 4.3OSi-BF -- 7744220
4.3GXi-C, 4.3GXi-CF, 4.3GXi-D, 4.3GXi-DF, 4.3OSi-C, 4.3OSi-CF, 4.3OSi-D, 4.3OSi-DF -- 7744310
4.3GXi-E, 4.3GXi-EF, 4.3OSi-E, 4.3OSi-EF -- 7744420
4.3GXi-F, 4.3GXi-FF, 4.3OSi-F, 4.3OSi-FF -- 7744810
4.3GXi-G, 4.3GXi-GF, 4.3OSi-G, 4.3OSi-GF -- 7746060
4.3GXi-J, 4.3GXi-JF, 4.3OSi-J, 4.3OSi-JF -- 7747670
430A, 430B, 431A, 431B, 432A, 434A, 500B, 501B, 570A, 572A, 740B -- 7736260
5.0FIPHUBCE, 5.0FIPHUCCE, 5.0FIPHUECE, 5.0FIPHURCE, 5.0FIPHUSCE, 5.0FLPHUB, 5.0FLPHUC, 5.0FLPHUE, 5.0FLPHUR, 5.0FLPHUS, 5.8FIIHU -- 7797017
5.0FiPMDA, 5.0FiPMDM, 5.8FiPMDA, 5.8FiPMDM -- 7748050
5.0FIPNCACE, 5.0FIPNCBCE, 5.0FIPNCMCE, 5.0FIPNCSCE, 5.0FLPNCA, 5.0FLPNCB, 5.0FLPNCM, 5.0FLPNCS -- 7797220
5.0FLPMDA, 5.8FLPMDA -- 7748030
5.0GiCE-J, 5.0GiCE-JF, 5.0GXiCE-J, 5.0GXiCE-JF -- 7748540
5.0GiC-J, 5.0GiC-JF, 5.0GXiC-J, 5.0GXiC-JF -- 7748510
5.0GL-F, 5.0GL-FF -- 7745520
5.0GL-H, 5.0GL-HF -- 7746090
5.0GL-J, 5.0GL-JF -- 7747680
5.0GLPBYC, 5.0GIPBYCCE, 5.7GSPBYC, 5.7GSIPBYCCE, 5.7GSIPBYDCE -- 7797510
5.0GLPEFS, 5.0GIPEFS, 5.7GSPEFS, 5.7GSIPEFS -- 7797478
5.0GLPWTR, 5.0GIPWTR, 5.7GSIPWTR, 5.7GSPWTR -- 7797467
5.0GXi-A, 5.7Gi-A, 5.7GXi-A, 5.7GXi-B, 5.7GiI-A, 5.7GSiI-A, 5.7GXiI-A, 5.7GXiI-B -- 7744300
5.0GXi-B, 5.0GXi-BF, 5.0OSi-B, 5.0OSi-BF, 5.7Gi-B, 5.7Gi-BF, 5.7GXi-C, 5.7GXi-CF, 5.7GiI-B, 5.7GXiI-C, 5.7OSi-A, 5.7OSi-AF, 5.7O -- 7744230
5.0GXi-C, 5.0GXi-CF, 5.0GXi-D, 5.0GXi-DF, 5.0OSi-C, 5.0OSi-CF, 5.0OSi-D, 5.0OSi-DF -- 7744000
5.0GXi-E, 5.0GXi-EF, 5.0OSi-E, 5.0OSi-EF -- 7744400
5.0GXiE-JF, 5.0GXiE-J, 5.0OSiE-JF, 5.0OSiE-J, 5.0GXiE-K, 5.0GXiE-KF -- 7747730
5.0GXi-F, 5.0GXi-FF, 5.0OSi-F, 5.0OSi-FF -- 7744830
5.0GXi-G, 5.0GXi-GF, 5.0OSi-G, 5.0OSI-GF -- 7746180
5.0GXi-J, 5.0GXi-JF, 5.0OSi-J, 5.0OSi-JF -- 7747690
5.7Gi-300-J, 5.7Gi-300-JF, 5.7OSi-300-J, 5.7OSi-300-JF, 5.7GXi-J, 5.7GXi-JF, 5.7OSXi-J, 5.7OSXi-JF -- 7747710
5.7Gi-C, 5.7Gi-CF, 5.7Gi-D, 5.7Gi-DF, 5.7GiI-C, 5.7GiI-D, 5.7GXi-D, 5.7GXi-DF, 5.7GXi-E, 5.7GXi-EF, 5.7GXiI-D, 5.7GXiI-E, 5.7OSi -- 7744330
5.7GiC-300-J, 5.7GiC-300-JF, 5.7GXiC-J, 5.7GXiC-JF -- 7748520
5.7GiCE-300-J, 5.7GiCE-300-JF, 5.7GXiCE-J, 5.7GXiCE-JF -- 7748550
5.7Gi-E, 5.7Gi-EF, 5.7GiI-E, 5.7GXi-F, 5.7GXi-FF, 5.7GXiI-F, 5.7OSi, 5.7OSi-D, 5.7OSi-DF, 5.7OSXi-D, 5.7OSXi-DF -- 7744410
5.7GiE-300-J, 5.7GiE-300-JF, 5.7GXiE-J, 5.7GXiE-JF, 5.7OSiE-300-J, 5.7OSiE-300-JF, 5.7OSXiE-J, 5.7OSXiE-JF, 5.7GiE-300-K, 5.7GiE -- 7747740
5.7Gi-F, 5.7Gi-FF, 5.7GXi-G, 5.7GXi-GF, 5.7OSi-E, 5.7OSi-EF, 5.7OSXi-E, 5.7OSXi-EF -- 7744840
5.7Gi-G, 5.7Gi-GF, 5.7GXi-H, 5.7GXi-HF, 5.7OSi-G, 5.7OSi-GF, 5.7OSXi-G, 5.7OSXi-GF -- 7746190
5.7GiI-F, 5.7GXiI-G -- 7744920
5.7GiI-G, 5.7GXiI-H -- 7746230
5.7GIPHUS -- 7797018
5.7GL-A, 5.7GL-B, 5.7GL-C, 5.7GL-D, 5.7GL-E, 5.0GL-A, 5.0GL-B, 5.0GL-C, 5.0GL-D, 5.0GL-E -- 7744290
5.7GLPLKA, 5.7GLPLKD, 5.7GLPLKE, 5.7GLPLKR, 5.7GSPLKD, 5.7GSPLKE, 5.7GLIPLKDCE, 5.7GIPLKDCE, 5.7GIPLKECE, 5.7GSICPLKD, 5.7GSIPLK -- 7797410
5.7GLPMDA, 5.7GIPMDA, 5.7GIPMDACE, 5.7GLIMDA, 5.7GIIMDA -- 7748040
5.7GLPNCS, 5.7GIPNCACE, 5.7GIPNCSCE, 5.7GIPNCMCE, 5.7GIPNCBCE, 5.7GIINCCCE, 5.7GIINCSCE -- 7797230
5.8FIPNCACE, 5.8FIPNCBCE, 5.8FIPNCMCE, 5.8FIPNCSCE, 5.8FLINCC, 5.8FLINCS, 5.8FLPNCA, 5.8FLPNCB, 5.8FLPNCM, 5.8FLPNCS, 5.8FSIINCC -- 7797240
500A, 501A, 501A/MS4 -- 7745640
571A -- 7745650
7.4GIPBYCCE, 7.4GIPBYDCE, 7.4GSIPBYCCE, 8.2GSIPBYCCE, DPX385XBYDCE, DPX415XBYDCE -- 7797520
7.4GiPEFS, 7.4GSiPEFS, 8.2GSiPEFS, DPX385XEFS, DPX415XEFS -- 7797479
7.4GIPWTR, 7.4GSIPWTR, 8.2GSIPWTR, DPX385XWTR, DPX415XWTR -- 7797468
7.4GLPHUS, 7.4GIPHUSCE, 7.4GSIXHUS, 7.4GLIHUB, 7.4GIIHUBCE -- 7797019
7.4GLPLKD, 7.4GLPLKE, 7.4GIPLKDCE, 7.4GIPLKECE, DPX385XLKE, DPX415XLKE -- 7797420
7.4GLPMDA, 7.4GLPMDM, 8.2GLPMDA, 8.2GLPMDM, 7.4GLIMDA, 7.4GLIMDM, 8.2GLIMDA, 8.2GLIMDM -- 7748060
7.4GLPNCA, 7.4GLPNCS, 7.4GLPNCM, 7.4GLPNCB, 7.4GIINCCCE, 7.4GIINCSCE, 7.4GIPNCACE, 7.4GIPNCBCE, 7.4GIPNCMCE, 7.4GIPNCSCE, 7.4GLI -- 7797250
740A, 740A/MS5 -- 7745660
8.1Gi-A, 8.1Gi-B, 8.1Gi-BF, 8.1Gi-C, 8.1Gi-CF, 8.1Gi-D, 8.1Gi-DF, 8.1GSi-A, 8.1GXi-A, 8.1GXi-AF, 8.1GXi-B, 8.1GXi-BF, 8.1GXi-C, -- 7744240
8.1GiC-400-J, 8.1GiC-400-JF -- 7748530
8.1GiCE-400-J, 8.1GiCE-400-JF -- 7748560
8.1Gi-E, 8.1Gi-EF, 8.1GXi-D, 8.1GXi-DF, 8.1OSi-A, 8.1OSi-AF, 8.1GiI-E, 8.1GXiI-D -- 7744390
8.1GiE-JF, 8.1GiE-J, 8.1OSiE-JF, 8.1OSiE-J, 8.1GXiE-JF, 8.1GXiE-J, 8.1GiE-K, 8.1GiE-KF, 8.1GXiE-K, 8.1GXiE-KF -- 7747750
8.1Gi-F, 8.1Gi-FF, 8.1GXi-E, 8.1GXi-EF, 8.1GXiI-E, 8.1GiI-F, 8.1OSi-B, 8.1OSi-BF -- 7744430
8.1Gi-G, 8.1Gi-GF, 8.1GXi-F, 8.1GXi-FF, 8.1OSi-C, 8.1OSi-CF -- 7744850
8.1Gi-H, 8.1Gi-HF, 8.1GXi-G, 8.1GXi-GF, 8.1OSi-D, 8.1OSi-DF -- 7746220
8.1GiI-G, 8.1GXiI-F -- 7744930
8.1GiI-H, 8.1GXiI-G -- 7746260
8.1Gi-J, 8.1Gi-JF, 8.1OSi-J, 8.1OSi-JF, 8.1GXi-J, 8.1GXi-JF -- 7747720
8.1IPSCE-JF -- 7747660
8.1IPSE-JF -- 7747760
AQ115A, AQ115B, AQ130, AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D, AQ165A, AQ170A, AQ170B, AQ170C, AQD21A, BB115A, BB115B, BB115C, BB165A, B -- 7736850
AQ120B, AQ125A, AQ140A, BB140A -- 7742840
AQ125B -- 7744630
AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D -- 7744650
AQ145A, BB145A -- 7742860
AQ145B -- 7744640
AQ151A, AQ151B, AQ151C -- 7744660
AQ171A, AQ171C -- 7744670
AQ175A -- 7743300
AQ190A, AQ240A -- 7742260
AQ200B, AQ225B -- 7740880
AQ200C, AQ200D, AQ225C, AQ225D, AQ255A, AQ255B -- 7740890
AQ200D, AQ200F, 280B, 290A, 290DP -- 7743310
AQ205A -- 7742810
AQ211A, DP-A, SP-A, 290A -- 7743450
AQ225D, AQ225E, AQ225F, BB225A, BB225AV, BB225B, BB225C, 275, 280B, 290A, 290DP, MS3B, MS3C, MS4A -- 7743320
AQ231A, AQ231B, 290A, DP-A, SP-A, 275A, 285A -- 7743460
AQ260A, AQ260B, BB260A, BB260AV, BB260B, BB260C -- 7744020
AQ271A, AQ271B, AQ271C, AQ271D -- 7743470
AQ290A -- 7744030
AQ311A, AQ311B -- 7743550
BB231A, BB261A -- 7743570
MB10A -- 7742070
MB2 -- 7742060
1.PNG

EPC PENTA 2.PNG
EPC PENTA 3.PNG
EPC PENTA 4.PNG
EPC PENTA.PNG
ارسال کننده
IranianEcu
دانلود
0
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
امتیاز
0.00 star(s) 0 امتیاز

منابع بیشتر از IranianEcu

بالا