موتور

موتورها وسایلی هستند که انرژی را برای بکار انداختن وسایل نقلیه، دستگاه‌های دیگر یا تولید الکتریسیته، به کار مکانیکی تبدیل می‌کنند.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب موتور

 1. Hossein Oghbaei
 2. ماکان
 3. ماهان2020
 4. ماهان2020
 5. ماکان
 6. Hossein Oghbaei
 7. ماهان2020
 8. ماکان
 9. ماکان
 10. ماهان2020
 11. ماهان2020
 12. ماکان
 13. ماکان
 14. ماهان2020
 15. ماهان2020
 16. ماکان
 17. ماکان
 18. ماهان2020
 19. ماکان
 20. ماکان