نقشه

مقیاس در نقشه عبارت است از نسبت طول اندازه‌گیری شده روی نقشه به طول افقی مشابه روی زمین یا به عبارت دیگر مقیاس عبارت است از نسبت طول ab روی نقشه به طول AB افقی روی زمین.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب نقشه

 1. ماهان2020
 2. ماکان
 3. ماکان
 4. ماهان2020
 5. ماکان
 6. ماکان
 7. mgh366
 8. ماهان2020
 9. ماکان
 10. ماهان2020
 11. ماهان2020
 12. ماهان2020
 13. ماکان
 14. ماهان2020
 15. ماهان2020
 16. ماهان2020
 17. ماکان
 18. ماهان2020
 19. ماهان2020
 20. ماهان2020