خودرو

خودرو یا ماشین و به فارسی افغانستان «موتَر» به وسیله نقلیه چرخداری گفته می‌شود که موتور خود را حمل می‌کند این بدین معنی است که خودرو بدون ارتباط با وسیله دیگر و به کمک نیروی ماشینی خود، قادر به حرکت است.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب خودرو

 1. ماکان
 2. ماهان2020
 3. ماهان2020
 4. ماهان2020
 5. ماهان2020
 6. ماهان2020
 7. ماهان2020
 8. ماکان
 9. ماکان
 10. ماهان2020
 11. ماهان2020
 12. ماکان
 13. ماکان
 14. ماکان
 15. ماهان2020
 16. ماکان
 17. ماکان
 18. ماهان2020
 19. ماکان
 20. ماهان2020